(1)
Rupavijetra, P.; Chompikul, J.; Rupavijetra, P. Management of Aging Society in Kobe, Japan. J Public Hlth Dev 2016, 14, 61-75.